การพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เร็ว

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exสุนิต เกิดหนุนวงศ์, "การพัฒนาแบบจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวัสดุประเภทอีป๊อกซี่เรซินเติมอะลูมิเนียม", การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7 - 8 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exภรภัทร วรินรำไพ, "การสร้างแม่พิมพ์ด้วยอีพอคซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยมสำหรับการฉีดพลาสติก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, 18 - 20 ตุลาคม 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย