การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน โดยวิธีการทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิร์ค

Publish Year International Journal 1
2009 exปิยธิดา รุจะศิริ, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Clustering Techniques for Cluster Analysis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 378-388
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exสุวณี บุญมั่ง, "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550, 24 - 25 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย