การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "University-Local School Collaborationin Agricultural and Environmental Education", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 342-350
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Research and Development of AgriScience Integrated Course for Secondary Level", Development Tomorrow’s Leaders in Agriculture and Rural Development: Responding to the Challenges of Globalization , 27 - 28 พฤศจิกายน 2008, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการวิทย์-เกษตร สำหรับชั้นมัธยมศึกษา", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย