วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอร์ซุปปร้าโมเลกุลชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็นวัสดุสกัดไอออน : การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างในระดับโมเลกุลบนพื้นฐานของพันธะไฮโดรเจนที่เกิดในโมเลกุลของเบนซอกซาซีนไดเมอร์

Publish Year International Journal 1
2008 exRungsimanon, Thitiporn, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMiyata, Mikiji, exChirachanchai, Suwabun, "[1+1] and [2+2] crown ethers derived from N , N-bis( 2-hydroxyalkylbenzyl)alkylamine and their inclusion phenomena with metal ions", JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2008, หน้า 333-338