กลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม

Publish Year International Conference 1
2006 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ จงสงวน, exธิปัตย์ บำรุงเวช, "Machinable Glass Ceramics for Dental Applications", The Sixth Asian BioCeramics Symposium 2006, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, "Effect of Fluorapatite and Calcium-Mica on Chemical Solubility of Glass-Ceramics for Restorative Dentistry ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย