การศึกษารูปแบบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยการสร้างตัวแบบจำลอง

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exWuttijumnong, P, exNetipunya, S., "Computational fluid dynamics simulation of temperature profiles during batch baking", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 175-181
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exSankrit Tontan, "Relationship between consumer liking and physical characteristics of sandwich bread: evaluation of artificial neural networks. ", Pangborn Sensory Science Symposium , 27 - 30 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐอิตาลี
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Sensory evaluation and phy sical measurement of textural characteristics of the rice-flour based breadstick", 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2006, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธิดา เนติปัญญา, "การจำลองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการอบแบบไม่ต่อเนื่องโดยแบบจำลองพลศาสตร์ของไหล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย