การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดผลของรังสีแกมมาที่มีต่อโครโมโซมด้วยวิธี cytokinesis-blocked micronucleus", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย