การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์และวิธีวัดการทำงานของโปรตีนขนถ่ายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

Publish Year National Conference 2
2009 exOrawan Chantapoon, exKrongchan Ratanaphadit, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความอยู่รอดของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีหลังการสัมผัสสิ่งก่อพิษต่อเซลล์แบบภายนอกร่างกายด้วยวิธีเททราโซเลียม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, "ความสามารถต้านฤทธิ์ยาของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็กที่ได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วยยาอะเดรียอามัยซิน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย