การออกแบบเครือข่ายสายโซ่อุปสงค์ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาการผลิตโปรตีนจากถั่วเหลือง