ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง สมรรถภาพการผลิต และค่าการย่อยได้ของสารอาหาร

Publish Year National Conference 2
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกร ต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด สมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก-รุ่น-ขุน และคุณภาพซาก", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 15 สิงหาคม 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด และสมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหย่านม", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 15 สิงหาคม 2006