การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films