แผนงานวิจัยการพัฒนาศักย์การผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำแม่น้ำแม่กลอง

Publish Year International Conference 3
2007 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exรศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร, "What we have learnt from multidisciplinary research on aquatic resource management of the largest reservoir of Thailand ?", The 5th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exนางสาวกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธฺ์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Evaluation on Land and Eutrophic Water Resource Remediation Potentials: A Case of Bangpakong River, Chachoengsao Province, Thailand", The 5th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Water Environment and Juvenile Fish Distribution in Wachiralongkorn Reservoir, Thailand", The 5th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2007 exนัคเรศ สอนสุภาพ, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบชนิด ปริมาณและรูปแบบการแพร่กระจายของสัตว์พื้นท้องน้ำเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำวเขื่อนชิราลงกรณและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี", ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินพื้นท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี", ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exชยารัตน์ ตันธนะสฤษดิ์ , inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "การกระจายและความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับคลอโรฟิลล์ เอ บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 21 - 23 มีนาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย