โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์สัตวแพทย์