การศึกษามหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะระบบทางเดินอาหารนกแอ่นกินรัง