การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ด้วยการใช้กล่องพลาสติก และการเลี้ยงแบบปกติ