ระบบการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการสถานเพาะชำไม้ผล ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส. อัญชลี เป้าสิงห์, "การเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ต้นทุน และรายได้ของการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและตลาดภายในประเทศใน จ.ฉะเชิงเทรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 601-604
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exปาริฉัตร แพ่งผล, "การเจริญของผลฝรั่งพันธุ์เซินจู", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนัฐพร เสือกลิ่น, "สถานภาพการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2552", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย