การศึกษาอายุการใช้งานไม้ดอกและไม้ประดับบางชนิดในอาคาร