การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตทริคัม

Publish Year International Conference 1
2009 exชัยวัฒน์ สุวรรณโณ, exผศ.ดร. วาริน อินทนา, exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, exดร. ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of plant extract for controlling anthracnose disease on chili caused by Colletotrichum capsici", The International Symposium Go…Organic 2009 The Approach of Organic Agriculture : New Markets, Food Security and a Clean Environment, 19 - 21 สิงหาคม 2009
Publish Year National Conference 1
2007 exชมพูนุท บุญราชแขวง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ PM9 ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย