การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าขนาด 350 วัตต์ การใช้ประโยชน์แก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน

Publish Year International Journal 1
2011 exSrithong, S, exJiraratananon, R, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "A Simple Postsulfonation of Poly(arylene ether sulfone) Radel (R) R", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 119, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 973-976