การผลิตไฮโดรเจนโดยสาหร่ายสีเขียวในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2007 exSomrak Rodjaroen, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAparat Mahakhant, exKazuhisa Miyamoto, "High Biomass Production and Starch Accumulation in Native Green Algal Strains and Cyanobacterial Strains of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 570-575