โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตกวาวเครือขาวผง

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, "กระบวนการผลิตกวาวเครือขาวผงจากหัวกวาเครือสด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย