การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของกวาวเครือขาว SARDI190 ที่ปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย