โปรตีนยับยั้งไรโบโซมจากเปลือกเมล็ดสบู่ดำ: ฤทธิ์ทางชีวภาพและโครงสร้างสามมิติ