การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานและความทนทานของเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วกับการใช้น้ำมันดีเซลปกติ