การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่มีความคงทนสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุรเชษฐ์ สายวุฒิกุล, exน.ส.สุภาพร ผลิตสกุล, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Biodiesel production from Jatropha Curcas oil using strontium-doped CaO/MgO catalyst", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 2845-2852
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exMiss Dusadee Rattanaphra, exProf. Adam Harvey, "Simultaneous conversion of triglyceride/free fatty acid mixtures into biodiesel using sulfated zirconia", Topics in catalysis, ปีที่ 53, ฉบับที่ 11-12, กรกฎาคม 2010, หน้า 773-782
Publish Year National Conference 1
2011 exสุรเชษฐ์ สายวุฒิกุล, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันสบู่ดาด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา CaO/SrO/MgO", การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย