การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นจากน้ำมันสบู่ดำ