(ไม่จัดสรร) ประสิทธิภาพของสบู่ดำในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม