การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ในสภาพปลอดเชื้อ : การอนุรักษ์พันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน