ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และวิธีการเขตกรรมในการปลูกสบู่ดำบนชุดดินโพนพิสัย