การศึกษาความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ