การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of protein hydrolysate production process from Jatropha curcas cake.", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 53, พฤษภาคม 2009, หน้า 109-112