เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้

Publish Year International Journal 1
2012 exน.ส.จันทกานต์ นุชสุข, exรศ.ดร.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, exดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Larvicidal activity of a toxin from the seeds of Jatropha curcas Linn. against Aedes aegypti Linn. and Culex quinquefasciatus Say", Tropical Biomedicine, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 286-296
Publish Year International Conference 2
2011 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Larvicidal Effect of Seed Coat Protein from Jatropha curcas to the Mosquito, Aedes aegypti", The 3rd Biochemistry and Molecular Biology Conference , 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exจันทกานต์ นุชสุข, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "TOXICITY COMPARISON OF THE AQUEOUS EXTRACTS FROM SEEDS OF Ricinus communis AND Jatropha curcas AGAINST THE MOSQUITOES, Culex quinquefasciatus and Aedes aegypti", 2011 Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB)Conference, 5 - 7 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2010 exศันสนียพร กิตติขจร, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "In vitro screening of various Jatropha curcas seeds for high protein and low toxic curcin", 48th Kasetsart University Annual Conference, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2014 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศันสนียพร กิตติขจร , inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ ดร.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, "กรรมวิธีการผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ดำ", Kasetsart University, 2014