เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้

Publish Year National Conference 3
2011 exภัทจารินทร์ อินทร์กล่ำ, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ลิวโคเซฟาลิน -เลกตินชนิดใหม่จากเมล็ดกระถินที่ต้านการกลายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาพืช), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธนัญญา ธิติประเสริฐ, exจันทกานต์ นุชสุข, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purification of a new hemeagglutinating protein from seed coat of physic nut ", 3rd Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Frontiers in Protein Research”, 28 - 29 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจันทกานต์ นุชสุข, exธนัญญา ธิติประเสริฐ, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การต้านทานเชื้อแบคทีเรียของ heme agglutinating protein จากสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย