การสกัดสารออกฤทธิ์จากสบู่ดำและการใช้ประโยชน์

Publish Year International Conference 3
2007 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุทธิเดือน ชุณหกานต์, exผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ, "Antibacterial Activity of The Extracts from Jatropha curcas Linn.", The 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnolog, 1 - 3 พฤศจิกายน 2007, หนองคาย ประเทศไทย
2007 exสุทธิเดือน ชุณหกานต์, inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ, "Antibacterial Activity of The Extract from The Leaves of Jatropha curcas Agaist Livestok Dermatosis;", The 12th Biological Sciences Graduate Congress, University of Malaya, Malaysia. , 17 - 19 ธันวาคม 2007, มาเลเซีย
2007 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐฐา จันทรานุรักษ์, exP. Chunhapimol, "Antimicrobial activity of Jatropha curcas extract .", 21st Pacific Science Congress, PSC/ OKINAWA CONVENTION HALL, OKINAWA, JAPAN, 12 - 18 มิถุนายน 2007, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Extract from Jatropha curcus L.", Kasetsart Symposium “On Research Road, Kasetsart University”, 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย