ศึกษาการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำมันชีวภาพ

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การเติมหมู่เอมีนให้พอลิฟินิลซัลโฟนเพื่อใช้ในการตรึงเอนไซม์ด้วยพันธะโควาเลนท์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 , 29 - 30 ตุลาคม 2007, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exชนนิกานต์ ตันสุริยวงศ์ (นิสิต), inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงความเป็นไฮโดรฟิลิกของพอลิอะริลีนอีเทอร์ซัลโฟน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย