การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยเพื่อกำหนดมาตรฐาน