การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยวิธีพรรณนาและเทคนิค Flash Profile ในการพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์น้ำส้ม U.H.T.