การเปรียบเทียบคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทางประสาทสัมผัสของประเทศไทยกับต่างประเทศบางประเทศ