การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ อาหาร และผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย