การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารบนอุปกรณ์เครื่องใช้ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลโดยโอโซนและน้ำอีเลกโตรไลท์