ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย

Publish Year International Conference 2
2011 exSuphatta Phothiset , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of ripening on changes in pectin composition in relation to textural softening of frozen papaya", IFT (Institute of Food Technology)meeting 2011, 11 - 14 มิถุนายน 2011, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exKannika Rimkeeree , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ripening stages on quality and microstructure of frozen mango flesh (cv. Mahachanok)", Institute of Food Technology (IFT) meeting 2011, 11 - 14 มิถุนายน 2011, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา