ผลของการใช้วัสดุและระบบการบรรจุแบบแอคทีฟร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผักและผลไม้สดชนิดตัดแต่งพร้อมบริโภค

Publish Year International Journal 1
2010 exRungtip Jutamongkon, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Temperature on the Stability of Fruit Bromelain from Smooth Cayenne Pineapple", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 943-948