โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2014 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Texture and Pectin Content of Four Frozen Fruits Treated with Calcium", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2014, หน้า 1346-1355
2013 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exNisachon Jongsutjarittam, "Influence of waxy rice flour substitution for wheat flour on characteristics of batter and freeze-thawed cake", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 97, ฉบับที่ 2, กันยายน 2013, หน้า 306-314
2013 exOrawan Tatirat, exChulaluck Charunuch, exWilliam L. Kerr, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Use of Ethanol solution for extruding Konjac Glucomannan to modify its water absorption and water solubility", Kasetsart Journal - Natural Science , ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 132-142
2013 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Retrogradation of Waxy Rice Starch Gel in the Vicinity of the Glass Transition Temperature", International Journal of Food Science, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 1-4
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exพรทิพย์ ดาวราย, exกานดา ขันธราม, exกฤติยา วีระธรรม, exวรุฒน์ เจริญรื่น, "การแตกของชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง: ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น", อาหาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 67-73
Publish Year International Conference 3
2013 exSirirak Siramard, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Minimizing Texture loss of Frozen Mango:Effect of Ripening Stage and Infusion with Calcium Lactate and Sucrose", IFT 2013 Annual Meeting and Food Expo , 13 - 16 กรกฎาคม 2013, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2013 exNisachon Jongsutjarittam, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Waxy Rice Flour Substitution for Wheat Flour on Staling Retardation of Freeze-Thawed Cakes", IFT 2013 Annual Meeting and Food Expo, 13 - 16 กรกฎาคม 2013, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2012 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exW. Katekhong, exK. Reepholkul, exW.L. Kerr, exO. Tatirat, "Improving Gelation Behavior and Textural Properties of Konjac Glucomannan by Extrusion", 11th International Hydrocolloids Conference, 14 - 18 พฤษภาคม 2012, West Lafayette อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exKunyarat Reepholkul, "Glass transition temperature of some foods:Effect of food types and compositions", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย