การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชโดยใช้วิธีทางชีววิธีร่วมกับการพัฒนาดิน