การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย์