การใช้สมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม้

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exธัญมน สังข์ศิริ, "Postharvest Control of Fruit Rot of Mangosteen by Plant Extracts from Zingiberaceae Family", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 119-124
Publish Year National Journal 1
2014 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการลดปริมาณเชื้อและการเกิดโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลีในดินติดเชื้อและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของสมุนไพรที่ให้ผลดีที่สุด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014
Publish Year National Conference 4
2016 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำส้มสายชูในการควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว", กาารประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exณัฐกาญจน์ สุขขี, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส(Eucalyptus camaldulensis Dehnh) และสารสกัดจากกระเทียม (Allium sativum Linn.)ต่อด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta striolata Fabricius)", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exยิ่งลักษณ์ ทองอินทร์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางในการยับยั้งโรคแคงเกอร์มะนาว", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวัชรา สุวรรณ์อาศน์, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเน่าเละของผักในเรือนทดลอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, เมือง นครปฐม ประเทศไทย