การใช้เชื้อโปรไบโอติกและผลของเชื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่

Publish Year International Conference 3
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNuntaporn Pungsungvorn, exPenkhae Wanchaithanawong, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 to microbial community in jejunal intestine of chicken challenging with Salmonella Enteritidis", GME2010 GutMicroEcology. International Scientific Conference on Gastro-Intestinal Microbial Ecology, 9 - 11 พฤศจิกายน 2010, Kosice สาธารณรัฐสโลวัก
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNuntaporn Pungsungvorn, exSomjit Thanomwongwattana, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Non-antibiotic growth promoter, Probiotic, for chicken health promotion", The 2nd satellite seminar of JSPS-NRCT asian core program on capacity building and development of microbial potential fermentation technology towards new era, 24 - 25 สิงหาคม 2009, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2008 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนันทพร พึ่งสังวร, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and antibiotic to villi height and microbial changes in jejunal intestine of chicken.", The 5th Taiwan-Thailand Bilateral Conference Agricultural for improving human life, 7 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2008, ปิงตุง ไต้หวัน