การผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Different Growth Media and Growth Phase Affecting on Spray Drying and Freeze Drying of Lactobacillus reuteri KUB-AC5", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 718-724