โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และเลี้ยงกุ้ง

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 exManeerat Wirunpan, exWanticha Savedboworn, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Survival and shelf life of Lactobacillus lactis 1464 in shrimp feed pellet after fluidized bed drying", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 1-7
Publish Year National Conference 1
2008 exอารณี โชติโก, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Survival of Spray-dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in Pelleted Feed during Processing and Storage", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ยกเครื่องมือไทยด้วยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา, 13 - 14 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย