การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of mulberry leaf lectins to silkworm proteases.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2005, หน้า 125-135
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of HIV-1 Envelope Glycoprotein-120 in Transgenic Tobacco.", KU Journal (Natural Science), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 96-101
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purif ication and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. A39. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย